شاخص

المأوى • الصرف الصحي • المياه

. دانش عمومی ... یک مقدمه کوتاه به مواد، ابعاد و تعاریف. این مواد چیست؟

. منبسط مقدمه ... یک نگاه مختصر در طرح برای آبزی پروری، مخازن و استخر.

. مسکن ارزان قیمت ... امن در زلزله ها و آتش سوزی

. جمع اوری آب باران ... آب قابل شرب می توان در یک قیمت عادلانه دموکراتیک انتخاب شده به فروش می رسد.

. مسکن ارزان قیمت
امن در زلزله ها و آتش سوزی

. m2/ € 92.20

. نوار تایر موازی