buộc bọc tre

nghệ thuật tạm thời sử dụng các khớp ban nhạc cao su tạm thời.

竹塔

笔者竹桁架

竹桁架

细布条

竹桁架

細布條浸泡水泥

细布条

竹桁架

竹桁架

竹桁架

竹桁架

竹桁架

email