Chỉ số của hình dạng cấu trúc

thiết kế mà không có lời

bản vẽ # 1 kế hoạch thép dụ

bản vẽ #2 hồ chứa nước

bản vẽ #2b cống bể chứa

bản vẽ #2c thiết kế quân tiếp viện dụ - không bảo đảm - cho việc học

bản vẽ #3 nhịp vòm đơn giản

bản vẽ #3b sửa chữa dầm gỗ cũ

bản vẽ #4 cầu nhỏ hỗ trợ kiến trúc

bản vẽ #5 mái nhà

bản vẽ #6 cột ví dụ

bản vẽ #7 các yếu tố hình học

bản vẽ #8 trên hồ chứa đất (sâu 1 mét)

bản vẽ #9 bể tự hoại

bản vẽ #10 đập nhỏ

bản vẽ #11 phòng năng lượng mặt trời

bản vẽ #12 giá cả phải chăng nhà ở # 1

bản vẽ #13 giá cả phải chăng nhà ở # 2