نوار تایر موازی

آلودگی صفر - پرواز شکارچی


drawing of ferrocement road steel